Curacao

Curacao.nu is de toonaangevende aanbieder van Nederlands kwaliteitsnieuws in het Nederlands voor alle doelgroepen.

Oprichting en registratie van veiligheidsbelangen in vliegtuigen in Nederland

Beveiliging

Zekerheidsdocument (hypotheek) Vorm en inhoud

Wat is de algemene vorm van een veiligheidsdocument in vliegtuigen en wat moet het bevatten?

Een notariële hypotheekakte is de meest voorkomende vorm van zekerheidsstelling voor een in het openbaar register ingeschreven luchtvaartuig. De hypotheekakte wordt verleden voor een Nederlandse notaris namens de hypotheekgever en de hypotheekgever. Het moet een beschrijving bevatten van de gedekte verplichtingen en het maximaal gedekte bedrag. Meestal legt de hypotheekakte niet de economische voorwaarden van de onderliggende financiële documenten vast, maar verwijst in plaats daarvan naar financiële documenten die in algemene termen worden vermeld. De hypotheekakte moet in het Nederlands zijn opgesteld en moet aangeven dat de hypotheeknemer ervoor kiest om in Nederland te wonen. De hypotheekakte moet worden gedeponeerd in het openbaar register bij het Kadaster.

Voor een luchtvaartuig dat niet in het openbaar register is ingeschreven, wordt een zekerheidsrecht gevestigd in de vorm van een pandrecht of bezitloos pandrecht. Eigendom van de pandhouder (particulier of notarieel) wordt gecreëerd door de pandhouder en brengt het vliegtuig in het bezit van de pandhouder of een derde die namens de pandhouder optreedt. Een bezitloos pandrecht wordt gevestigd door een notariële pandakte of een persoonlijke pandakte geregistreerd bij de Belastingdienst. In tegenstelling tot een hypothecair pandrecht, wordt een pandrecht niet geregistreerd in een openbaar register.

Vereisten en kosten voor beveiligingsdocumenten

Wat zijn de documentatieprocedures voor het creëren van afdwingbare beveiliging in een vliegtuig? Wat zijn documentaire kosten?

Het recht tot hypotheek op een vliegtuig komt rechtsgeldig tot stand door inschrijving van een hypotheekakte (opgemaakt in het Nederlands, maar vaak met een Engelse vertaling) in het openbaar register bij het Kadaster. Het door het Kadaster in rekening gebrachte documentatietarief bedraagt ​​circa € 144,50.

Vereisten voor veiligheidsregistratie

Moet het veiligheidsdocument worden gedeponeerd bij de Civil Aviation Authority of een ander register tegen de schuldenaar en de derde partij? Verkort het proces voor het vastleggen van hypotheekrente.

Ja. Een notariële hypotheekakte is de meest voorkomende vorm van zekerheidsstelling voor een in het openbaar register ingeschreven luchtvaartuig. De hypotheekakte wordt verleden voor een Nederlandse notaris namens de hypotheekgever en de hypotheekgever. Het moet een beschrijving bevatten van de gedekte verplichtingen en het maximaal gedekte bedrag. Meestal legt de hypotheekakte niet de economische voorwaarden van de onderliggende financiële documenten vast, maar verwijst in plaats daarvan naar financiële documenten die in algemene termen worden vermeld. De hypotheekakte moet in het Nederlands zijn opgesteld en moet aangeven dat de hypotheeknemer ervoor kiest om in Nederland te wonen.

READ  Nederland versloeg Duitsland en heroverde de EK-titel bij de heren

Het hypotheekrecht op een vliegtuig komt rechtsgeldig tot stand door inschrijving van een notariële hypotheekakte (opgemaakt in het Nederlands, maar vaak met een Engelse vertaling) in het openbaar register bij het Kadaster.

De hypotheekakte moet worden gedeponeerd in het openbaar register bij het Kadaster. De hypotheekakte wordt door een Nederlandse notaris gedeponeerd in het openbaar register bij het Kadaster. De inschrijving in het openbaar register wordt meestal op dezelfde dag (of een dag later) als de deponering afgerond. Periodieke verlenging van de registratie is niet vereist.

Beveiliging registratie

Hoe wordt de registratie van zekerheidsrecht gecertificeerd?

Een bewijs van inschrijving van hypotheekrecht is verkrijgbaar bij het Kadaster. Een dergelijk certificaat moet bijzonderheden bevatten met betrekking tot het casco en de motoren, de eigenaar en de hypotheekhouder, evenals de belangen van de eigenaar en hypotheekhouder in het luchtvaartuig en het maximale bedrag dat door de hypotheek is gedekt. Het bewijs van inschrijving is in de regel binnen één werkdag na deponering van de notariële hypotheekakte beschikbaar bij de openbare registers van het Kadaster. Het certificaat specificeert niet de rang of prioriteit van de hypotheekhouder.

Effect van registratie van zekerheidsrecht

Wat is het effect van het aanmelden van een derde partij?

De rangorde van zekerheden (in de vorm van hypotheekrechten) wordt vastgesteld op het moment van deponering van die zekerheden in het openbaar register van het Kadaster. Een eerst gedeponeerd zekerheidsrecht heeft voorrang op een later gedeponeerd zekerheidsrecht. Een in het openbaar register ingeschreven notariële akte kan de rang van hypotheekhouder wijzigen, en uit die akte blijkt dat houders van hogere hypotheken daarmee hebben ingestemd.

Een openbaar register wordt bijgehouden in overeenstemming met het Verdrag van Genève (1948) – en geregistreerde belangen worden ook erkend. Derden mogen in beginsel uitgaan van de juistheid van de in het openbaar register ingeschreven rechten van de hypotheekhouder, tenzij die derde weet dat de gegevens onjuist of onvolledig zijn.

Er is geen voorrangsmeldingssysteem.

READ  Nederlandse spoorstop eindigt met bumperloondeal van ruim 8%

Beveiligingssysteem en verandering

Hoe is de dekking van vliegtuigen en leasecontracten meestal gestructureerd? Wat zijn de gevolgen van de wijzigingen voor het effect of zijn begunstigden?

Bij een transactie met één schuldeiser treedt één schuldeiser zowel op als hypotheekgever als borg. Als de geldverstrekker de lening overdraagt ​​of toewijst, volgt de zekerheidsrente op de lening naar de nieuwe geldverstrekker. Het recht op zekerheid wordt door een dergelijke overdracht of overdracht niet aangetast. Wanneer het echter om een ​​vliegtuighypotheek gaat, verdient het aanbeveling om de naam en het adres van de nieuwe schuldeiser als hypotheekhouder bij het Kadaster te deponeren, zodat dit goed in het openbaar register wordt vastgelegd.

In het geval van meerdere schuldeisers is de zekerheidsregeling iets complexer, aangezien de Nederlandse wet vereist dat de begunstigde van de zekerheidsrechten ook de schuldeiser van de schuld moet zijn die door de zekerheidsrechten moet worden beschermd. Zonder het goed structureren van zekerheden kan dit leiden tot collectieve zekerheidsrechten ten behoeve van alle betrokken schuldeisers. Gezamenlijke zekerheidsstructuren worden over het algemeen niet gebruikt omdat de zekerheid moet worden vrijgegeven en opnieuw moet worden gecreëerd als bestaande schuldeisers aftreden of nieuwe schuldeisers toetreden tot het syndicaat. Om dit probleem te voorkomen is er een oplossing ontwikkeld in de vorm van een parallelle lening. Op grond van een onderpandleningsverplichting (die kan zijn opgenomen in de kredietovereenkomst of in de zekerheidsdocumenten), moet de lener de zekerheidsagent een bedrag betalen dat gelijk is aan zijn totale betalingsverplichtingen aan alle kredietverstrekkers in het syndicaat (voornamelijk). schuldverplichtingen). Zekerheidsrechten beschermen de terugbetaling van dergelijke zekerheden. Deze aanvullende en onafhankelijke schuld loopt parallel met de schuld van de kredietnemer aan de geldschieters. De zekerheidsagent onder de zekerheidslening (inclusief de uitwinningsopbrengsten van het zekerheidspakket) vermindert de hoofdsom van de lening met hetzelfde bedrag. Als gevolg hiervan heeft de lener geen dubbele financiële verplichting. Deze parallelle leningstructuur stelt de veiligheidsagent in staat om de zekerheid te houden aan een veranderende groep geldschieters in het syndicaat zonder de zekerheid aan te tasten en bestaande veiligheidsdocumenten te wijzigen. Hoewel het parallelle leenstelsel niet is getoetst bij de Nederlandse rechter, wordt het breed gebruikt en geaccepteerd in de Nederlandse markt.

In Nederland wordt een beveiliger meestal aangesteld door het syndicaat. Een security trustee wordt echter ook erkend omdat Nederland partij is bij het Haags Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op trusts en de erkenning daarvan (1 juli 1985).

READ  Plan om gemakkelijke toegang tot Eldorado Canyon State Park te overwegen

Bescherming op reservemachines

Welke vorm heeft bescherming op reservemachines meestal en hoe werkt het?

Artikel 8:3(a) van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat:

Motoren, propellers, radioapparatuur en alle andere items die bedoeld zijn voor gebruik in of op een luchtvaartuig, ongeacht of deze daaraan zijn bevestigd of er tijdelijk van zijn gescheiden, moeten deel uitmaken van het luchtvaartuig.

Er is discussie in de juridische literatuur over de vraag of de zinsnede ‘bedoeld voor gebruik op of in vliegtuigen’ alleen verwijst naar ‘alle andere artikelen’ of naar ‘motoren, propellers, radioapparatuur’ en hoe. Verklaart de woorden ’tijdelijk gescheiden’.

Een retentierecht op een luchtvaartuig omvat, van rechtswege, ook delen van het luchtvaartuig als dat het geval is. Een motor die slechts tijdelijk uit het luchtvaartuig wordt gehaald (bijvoorbeeld voor onderhoud of vervanging) blijft onder het pandrecht vallen als onderdeel van het luchtvaartuig. In het geval van definitieve verwijdering (dwz niet alleen tijdelijk), blijft de motor onderdeel van en is er geen pandrecht op het vliegtuig van toepassing.

Het is veilig om aan te nemen dat een reservemotor geen onderdeel is van een vliegtuig. Op reservemotoren die zich in Nederland bevinden, kan beslag worden gelegd met een bezitloos of bezitloos pandrecht. Het bezit van het pandrecht komt tot stand door de (onderhandse of notariële) akte en reservemachine van de pandhouder in het bezit te brengen van de pandhouder of een namens de pandhouder optredende derde. Een bezitloos pandrecht wordt gevestigd door een notariële pandakte of een persoonlijke pandakte geregistreerd bij de Belastingdienst.

Als een reservemotor die aan een pandrecht is bevestigd, op niet-tijdelijke basis op een casco wordt geïnstalleerd zodat deze volgens de Nederlandse wet als onderdeel van het luchtvaartuig kwalificeert, is die motor niet meer aan het pandrecht (en de eigendomstitel) verbonden. Conform de Nederlandse wettelijke toegangsregels wordt de motor in beginsel afgegeven op naam van de eigenaar van het vliegtuig).

Alfred Frost

"Student. Waarschijnlijk een cafetariaspecialist in een cafetaria. Televisieprofessional. Jongleur. Professionele voedingsspecialist. Typisch alcoholist. "

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top