July 21, 2024

Nederland registreerde in de eerste helft van 2023 ruim 20 duizend asielaanvragen

Nederland registreerde in de eerste helft van 2023 ruim 20 duizend asielaanvragen

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) kende in de eerste helft van 2023 een totale instroom van 20.122 asielaanvragen, waaronder eerste en herhaalde aanvragen en aanvragen voor gezinshereniging.

Volgens dezelfde bron vertegenwoordigt dit aantal een lichte stijging ten opzichte van de overeenkomstige periode in 2022, toen er 19.956 aanvragen waren, meldt SchengenVisaInfo.com.

In juni 2022 was er een forse stijging van het aantal asielaanvragen, dat opliep tot een totaal van 4.020 ten opzichte van mei ervoor, toen er 3.597 aanvragen werden geregistreerd. Tegelijkertijd bleef het aantal lopende asielaanvragen stijgen, waarbij het cijfer in juni in de algemene asielprocedure uitkwam op 36.870.

Ook nam, zij het in mindere mate, het aantal lopende aanvragen regulier en verblijfsvergunningen voor gezinnen toe. In juni van dit jaar steeg het aantal aanvragen voor deze specifieke vergunning tot een totaal van 4.180 ten opzichte van de cijfers van voorgaande maanden.

Ook op het gebied van kennis en kunde namen de aanvragen in dezelfde periode toe tot een totaal van 2.580.

Uit de maandcijfers van de IND blijkt dat er in maart en juni forse pieken zijn in het aantal eerste asielaanvragen binnen de algemene asielprocedure.

Als gevolg hiervan werden in maart asielaanvragen geregistreerd van onderdanen van derde landen met een tijdelijke Oekraïense verblijfsvergunning afkomstig uit een veilig land, maar ook van personen uit Syrië en Jemen. Deze personen zochten bescherming en asiel in Nederland.

In juni registreerde de IND asielaanvragen van een andere groep derdelanders met een Oekraïense tijdelijke verblijfsvergunning. Deze personen, van wie de tijdelijke bescherming op grond van de Tijdelijke Beschermingsmaatregel (RTB) op 4 september 2023 afloopt, hebben de mogelijkheid om hun asielaanvraag voort te zetten om hun verblijf in Nederland zeker te stellen.

Verder moeten derdelanders die ervoor kiezen om geen asiel aan te vragen, na 4 september 2023, wanneer hun tijdelijke beschermingsstatus afloopt, Nederland moeten verlaten.

Ondanks de inspanningen van de IND om een ​​groter aantal zaken af ​​te handelen dan aanvankelijk gepland, blijft de achterstand in lopende aanvragen maandelijks groeien. Dit is vooral merkbaar bij de asielaanvragen, die momenteel 36.870 bedragen, en bij de aanvragen voor gezinshereniging, die in totaal 21.990 bedragen.

Ondanks de toegenomen beslissingsbevoegdheid van de IND blijkt uit het toenemende aantal lopende aanvragen dat de snelheid van afhandeling de omvang van de instroom niet kan bijbenen. Hierdoor is de gemiddelde wachttijd voor aanvragers van de IND, met name in de algemene asielprocedure, nu ruim een ​​jaar.

Asieltrends wijzen op een aanzienlijke stijging van het aantal niet-begeleide minderjarige kinderen dat in de afgelopen zes maanden een asielaanvraag heeft ingediend, in totaal 1.852. Dit cijfer is hoger dan de overeenkomstige periode in 2022, toen er 1.198 aanvragen werden geregistreerd.

Afgifte van verblijfsdocumenten en biometrische procedures bij IND-loketten zijn verbeterd qua bereikbaarheid en efficiëntie. Het aantal afspraken van de afgelopen maand bleef echter relatief stabiel ten opzichte van de vorige maand, klanten kunnen nu genieten van een snellere service aan de loketten.

Zoals de IND uitlegt, is het over het algemeen mogelijk om binnen drie dagen een afspraak te krijgen, een aanzienlijke verbetering ten opzichte van eerder dit jaar, toen de wachttijden varieerden van tien dagen tot twee weken.