Curacao

Curacao.nu is de toonaangevende aanbieder van Nederlands kwaliteitsnieuws in het Nederlands voor alle doelgroepen.

ING biedt compensatie aan Nederlandse particuliere klanten met enkele consumentenkredietproducten

IN EEN OOGOPSLAG

ING is een wereldwijde financiële instelling met een sterke Europese basis, die bankdiensten levert via haar werkmaatschappij ING Bank. Het doel van ING Bank is om mensen in staat te stellen voorop te blijven lopen in het leven en zakelijk. De meer dan 57.000 medewerkers van ING Bank verlenen retail- en wholesalebankdiensten aan klanten in meer dan 40 landen.

De aandelen van ING Groep zijn genoteerd aan de beurzen van Amsterdam (INGA NA, INGA.AS), Brussel en New York (ADR’s: ING US, ING.N).

Duurzaamheid vormt een integraal onderdeel van de strategie van ING, zoals blijkt uit de leidende positie van ING op het gebied van industriestandaarden door Sustainalytics en MSCI en onze “A-list”-rating van CDP. De aandelen van ING Groep zijn opgenomen in de belangrijkste indexproducten voor duurzaamheid, milieu, maatschappij en bestuur (ESG) van toonaangevende dienstverleners STOXX, Morningstar en FTSE Russell. In januari 2021 ontving ING een ESG-score van 83 (“sterk”) van S&P Global Ratings.

Belangrijke juridische informatie

Onderdelen van dit persbericht bevatten of kunnen informatie bevatten over ING Groep NV en/of ING Bank NV in de zin van artikel 7 (1) tot (4) van EU-verordening nr. 596/2014.

Sommige verklaringen in dit document zijn geen historische feiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, bepaalde verklaringen over toekomstige verwachtingen en andere toekomstgerichte verklaringen die zijn gebaseerd op de huidige inzichten en veronderstellingen van het management en die bekende en onbekende risico’s en onzekerheden met zich meebrengen die tot werkelijke resultaten kunnen leiden prestaties of gebeurtenissen die wezenlijk verschillen van die welke in dergelijke verklaringen worden uitgedrukt of geïmpliceerd. Werkelijke resultaten, prestaties of gebeurtenissen kunnen wezenlijk verschillen van die in dergelijke verklaringen als gevolg van een aantal factoren, waaronder, maar niet beperkt tot: (i) veranderingen in de algemene economische omstandigheden, in het bijzonder de economische omstandigheden in de onderliggende markten van ING, inclusief veranderingen die van invloed zijn op valuta wisselkoersen, (ii) de effecten van de Covid-19-pandemie en gerelateerde responsmaatregelen, waaronder sluitingen en reisbeperkingen, op de economische omstandigheden in de landen waar ING actief is, op de activiteiten en activiteiten van ING en op ING-medewerkers, klanten en partijen Corresponderende , (iii) veranderingen die van invloed zijn op de renteniveaus, (iv) elke wanbetaling door een belangrijke marktdeelnemer en de bijbehorende marktturbulentie, (v) veranderingen in de prestaties van financiële markten, ook in Europa en opkomende markten, (6) politieke instabiliteit en financiële onzekerheid in Europa en de Verenigde Staten, (7) stopzetting of wijziging van “benchmark”-indicatoren, (8) inflatie en deflatie in onze belangrijkste markten, (9) veranderingen in de omstandigheden op de krediet- en kapitaalmarkten in het algemeen, met inbegrip van veranderingen in de kredietwaardigheid van de lener en de crediterende partij Accepteren, (10) bankfaillissementen die vallen binnen de reikwijdte van compensatieregelingen van de overheid, (11) niet-naleving of wijzigingen in wet- en regelgeving, inclusief die van financiële dienstverlening en belastingwetten en hun interpretatie en toepassing, (12) geopolitieke risico’s, politieke instabiliteit, beleid en acties van overheidsinstanties en regelgevende instanties, (13) wettelijke en regelgevende risico’s in sommige landen met minder ontwikkelde wettelijke en regelgevende kaders, (14) prudentieel toezicht en regelgeving, ook met betrekking tot stresstests en regelgevende beperkingen op dividenden en uitkeringen, (ook onder groepsleden), (15) gevolgen Regelgeving voor de terugtrekking van het VK uit de EU, inclusief licentie- en pariteitsbeslissingen, (16) Het vermogen van ING om te voldoen aan het minimumkapitaal en andere prudentiële regelgevende vereisten, (17) wijzigingen in de regelgeving rond ING’s Amerikaanse grondstoffen- en derivatenactiviteiten en haar klanten, (18) a) toepassing van bankaflossings- en afwikkelingssystemen, inclusief afschrijvingen en overdrachtsbevoegdheden met betrekking tot onze effecten, (19) als gevolg van huidige en toekomstige rechtszaken, handhavingsmaatregelen , onderzoeken of voor andere regelgevende acties, waaronder claims van klanten die zich misleid voelen en andere gedragsproblemen, (20) wijzigingen in belastingwetten en -regelgeving en risico’s van niet-naleving of onderzoek met betrekking tot belastingwetten, waaronder de Foreign Account Tax Compliance Act, (21 ) operationele risico’s zoals systeemstoringen of -storingen, beveiligingsinbreuken, cyberaanvallen, menselijke fouten, wijzigingen in operationele praktijken of ontoereikende controles, inclusief met betrekking tot derden waarmee we communiceren, (22) risico’s en uitdagingen in verband met cybercriminaliteit, inclusief de effecten van cyberaanvallen en veranderingen in wet- en regelgeving op het gebied van cyberbeveiliging en gegevensprivacy, (23) veranderingen in algemene concurrentiefactoren, waaronder het vermogen om marktaandeel te vergroten of te behouden, (24) onvermogen om intellectuele eigendomsrechten te beschermen en claims van inbreuk door derden, (25) onvermogen van tegenpartijen om aan financiële verplichtingen te voldoen of om rechten af ​​te dwingen jegens dergelijke tegenpartijen, (26) veranderingen in kredietrating j, (27) bedrijfs-, exploitatie-, regelgevings-, reputatie- en andere risico’s en uitdagingen in verband met klimaatverandering, (28) onvermogen om belangrijke werknemers aan te trekken en te behouden, (29) toekomstige verplichtingen uit hoofde van toegezegd-pensioenregelingen, (30) onvermogen om bedrijfsrisico’s, inclusief in verband met het gebruik van modellen, het gebruik van derivaten, of het handhaven van passend beleid en richtlijnen,(31) veranderingen in de kapitaal- en kredietmarkten, inclusief interbancaire financiering, evenals deposito’s van klanten, die de liquiditeit en het kapitaal die nodig zijn om onze activiteiten te financieren, en ( 32) Overige risico’s en onzekerheden die worden beschreven in het meest recente jaarverslag van ING Groep NV (inclusief de daarin opgenomen risicofactoren) en de meest recente informatieverschaffing van ING, inclusief persberichten, beschikbaar op www.ING.com.

READ  Jessica Simpson kocht haar modemerk

Dit document kan inactieve tekstadressen bevatten naar websites die door ons en derden worden beheerd. Er wordt uitsluitend voor informatieve doeleinden naar deze websites verwezen en de informatie op deze websites door middel van verwijzing is niet opgenomen in dit jaarverslag. ING geeft geen verklaring of garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid of volledigheid van, of aanvaardt enige verantwoordelijkheid voor, enige informatie op websites die door derden worden beheerd. ING wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af met betrekking tot informatie op websites die door derden worden beheerd. ING garandeert niet dat websites die door derden worden beheerd, beschikbaar blijven na indiening van dit document of dat informatie op dergelijke websites niet zal veranderen na indiening van dit document. Veel van deze factoren liggen buiten de controle van ING.

Geen toekomstgerichte uitspraken gedaan door of namens ING spreken behalve vanaf de datum waarop ze zijn gedaan, en ING aanvaardt geen verplichting om toekomstgerichte uitspraken publiekelijk bij te werken of te herzien, hetzij als gevolg van nieuwe informatie of om enige andere reden .

Dit document vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van effecten in de Verenigde Staten of enig ander rechtsgebied.

Shana Sutton

"Internetexpert. Introvert. Verslaafd aan de straat. Koffie-evangelist. Schrijver. Denker. Extreme coma-liefhebbers. Docent".

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Back to top