May 19, 2024

Prime Healthcare Services kondigt herzien Nederlands bod in contanten aan voor 7,250% beveiligde obligaties met vervaldag in november 2025 |  pa

Prime Healthcare Services kondigt herzien Nederlands bod in contanten aan voor 7,250% beveiligde obligaties met vervaldag in november 2025 | pa

ONTARIO, CA – (BUSINESS WIRE) – 4 augustus 2022 –

Prime Healthcare Services, Inc. (het “Bedrijf” of “Prime Healthcare”) is vandaag begonnen met een bod in contanten (“Tenderbod”) voor de aankoop van maximaal US$ 100,0 miljoen (onder voorbehoud van verhoging, het “Biedplafond”) in totale contante vergoeding (exclusief opgebouwde rente) van 7,250% van Klasse I gedekte obligaties die vervallen in november 2025 (de “Notes”). Het Bod om te bieden wordt ingediend onder de voorwaarden en onder de voorwaarden uiteengezet in het Bod tot Koop, gedateerd 4 augustus 2022 (zoals gewijzigd of aangevuld, het “Koopbod”).

Deze pagina vereist JavaScript.

JavaScript is vereist om premium content te kunnen lezen. Doe het alstublieft in de browserinstellingen.

kAm% 96% 6? 56C ~ 776C H: == 6IA: C6 2E `idh A]>][ }6H *@C< r:EJ E:>6[ @? pF8FDE b`[ a_aa[ F?=6DD 6IE6?565 @C 62C=:6C E6C>:?2E65 2D 56D4C:365 😕 E96 ~776C E@ !FC492D6 WDF49 52E6 2?5 E:>6[ 2D E96J >2J 36 6IE6?565[ E96 “tIA:C2E:@? s2E6”X[ H:E9 2? 62C=J A2CE:4:A2E:@? 5625=:?6 @7 di__ A]>][ }6H *@C< r:EJ E:>6[ @? pF8FDE `f[ a_aa WE96 “t2C=J !2CE:4:A2E:@? s2E6”X[ F?=6DD 6IE6?565 @C 62C=:6C E6C>:?2E65]k^am

kAm%96E@E2=4@? D: 56C2E: @? A2J23 = 6 7 @ C 6249 S`[___ AC:?4:A2= 2>@F?E @7 E96 }@E6D H:== 36 56E6C>:?65 32D65 @? 2 >@5:7:65 “sFE49 pF4E:@?” AC@465FC6] w @ = 56CD @ 7 E96} @ E6D W “w @ = 56CD” X H9 @ G2 =: 5 = J E6? 56C W2? 5 5 @?E G2 =: 5 = JH: E95C2HX E96: C} @ E6D 367 @ C6 di__ A]>][ }6H *@C< r:EJ E:>6[ @? E96 t2C=J !2CE:4:A2E:@? s2E6[ 2?5 H9@D6 }@E6D 2C6 2446AE65 7@C AFC492D6 3J E96 r@>A2?J[ H:== 36 6=:8:3=6 E@ C646:G6 E96 “%@E2= r@?D:56C2E:@?[” H9:49 :?4=F56D 2? “t2C=J !2CE:4:A2E:@? p>@F?E” @7 Sd_]__ 7 @ C 6249 S`[___ AC:?4:A2= 2>@F?E @7 }@E6D G2=:5=J E6?56C65] %96r@>A2? J> 2J[ 3FE 😀 ?@E @3=:82E65 E@[ 7@==@H:?8 E96 t2C=J !2CE:4:A2E:@? s2E6 2?5 AC:@C E@ E96 tIA:C2E:@? s2E6[ 6=64E E@ 2446AE E96 }@E6D G2=:5=J E6?56C65 3J w@=56CD @? @C AC:@C E@ E96 t2C=J !2CE:4:A2E:@? s2E6[ 7@C D6EE=6>6?E @? DF49 52E6 @C AC@>AE=J E96C627E6C WE96 “t2C=J !2J>6?E s2E6”X] x7 E96 r @> A2? J 6 = 64ED E @ 92G6 2? t2C = J! 2j>6? E s2E6[ :E H:== :DDF6 2 AC6DD C6=62D6 2??@F?4:?8 E96 52E6 D6=64E65 2D E96 t2C=J !2J>6?E s2E6] w @ = 56CD H9 @ G2 =: 5 = J E6? 56C E96: C} @E6D 27E6C E96 t2C = J! 2CE: 4: A2E: @? s2E6 2? 5 @? C AC: @CE @E96 tIA: C2E: @? s2E6[ 2?5 H9@ 92G6 E96:C }@E6D 2446AE65 7@C AFC492D6 3J E96 r@>A2?J[ H:== ?@E 36 6=:8:3=6 E@ C646:G6 E96 t2C=J !2CE:4:A2E:@? p>@F?E 2?5 H:== @?=J C646:G6 E96 %@E2= r@?D:56C2E:@? >:?FD E96 t2C=J !2CE:4:A2E:@? p>@F?E WE96 “%6?56C ~776C r@?D:56C2E:@?”X @? E96 7:?2= A2J>6?E 52E6 WE96 “u:?2= !2J>6?E s2E6”X] %96 u:? 2 =! 2j>6? E s2E6: D 4FCC6? E = J 6IA64E65 E @ @ 44FC @? US$6AE6>36°C A[ a_aa]k^am

@kAmw = 56CD 6 = 64E:? 8 E @ A2CE: 4: A2E6>2J DA64:7J E96>:?:>F>2AA =: 423 = 6% @E2 = r@? D: 56C2E: @? WE96 “q: 5! C: 46” X E96J H @ F = 5 36 H: ==:? 8 E @ C646: G6:? 6I492? 86 7 @ C 6249 S`[___ AC:?4:A2= 2>@F?E @7 }@E6D E96J 49@@D6 E@ E6?56C 😕 E96 %6?56C ~776C] %96 q: 5! C: 46 E92E w @ = 56CD DA64: 7J 7 @ C 6249 S`[___ AC:?4:A2= 2>@F?E @7 }@E6D >FDE 36 H:E9:? E96 C2?86 D6E 7@CE9 😕 E96 E23=6 36=@H 2?5 >FDE 36 😕 :?4C6>6?ED @7 Sa]d_]%96 7 @ == @ H:? 8 E23 = 6 D6ED 7 @ CE9 46CE2:? E6C > D @ 7 E96% 6? 56C ~ 776Cik ^ Am

kE23 = 6 46 == DA24:? 8lQ_QmkECmkE5mkAmk6>m%:E=6@7$64FC:E:6Dk^6>mk^amk^E5mkE5mk^E5mkE5mkAmk6>mr&$x! } @]k^6>mk^Amk^E5mkE5m k^E5mkE5mkAmk6>mx $x}k^6>mk^Amk^E5mkE5m k^E5mkE5mkAmk6>mp88C682E6! C:? 4: A2 = k3C? ^mk3>^m~FEDE2? 5:? 8k^6 > mk^ Amk^ E5mkE5m k^ E5mkE5mkAmk6 > mq2D6! C:46^k3C^m|:?:>F>k3C^mq:5! C:46 W`Xk^6>mk^Amk^E5mkE5m k^E5mkE5mkAmk6>m | 2i:>f>k3C^mq:5! C:46 W`Xk^6>mk^amk^E5mk^ECmkECmkE5mkAmf]ad_T$6?: @Ck3C^m $64 FC65} @E6Dk3C^m >2EFC:? 8k3C^m}@G6>36C a_adk^Amk^E5mkE5m k^E5mkE5mkAm`ccpi fc`edwpqck3C^m#68]$i&fc`_(pq`k^Amkm^E5mkE^E5mkE5mk^$Amc`ccedw m#68`ccedw m#68 $&fc`_(pq`_k^Amk^E5mkE5mk^E5mkE5mkAmShad[___[___k^Amk^E5mkE5m k^E5mkE5mkAmSgd_]__k^Amk^E5mkE5mk^E5mkE5mkAmSha_]__k^Amk^E5mk^ECmk^E23 = 6m

kAmW`X% 96 q: 5! C: 46 C2? 86 D6E 7 @ CE9:? E96 E23 = 23 6 @ G6 7 @ C 6249 S`[___ AC:?4:A2= 2>@F?E @7 }@E6D AFC492D65 AFCDF2?E E@ E96 %6?56C ~776C :?4=F56D E96 t2C=J !2CE:4:A2E:@? p>@F?E[ H9:49 H:== 36 A2J23=6 @?=J E@ w@=56CD E92E G2=:5=J E6?56C W2?5 5@ ?@E G2=:5=J H:E95C2HX E96:C }@E6D AC:@C E@ E96 t2C=J !2CE:4:A2E:@? s2E6 2?5 H9@D6 }@E6D 2C6 2446AE65 7@C AFC492D6] w @ = 56CD H9 @ G2 =: 5 = J E6? 56C E96: C} @E6D 27E6C E96 t2C = J! 2CE: 4: A2E: @? s2E6 2? 5 @? C AC: @CE @E96 tIA: C2E: @? s2E6[ 2?5 H9@D6 }@E6D 2C6 2446AE65 7@C AFC492D6[ H:== @?=J C646:G6 E96 %6?56C ~776C r@?D:56C2E:@? 7@C 6249 S`[___ AC:?4:A2= 2>@F?E @7 }@E6D AFC492D65 AFCDF2?E E@ E96 %6?56C ~776C]k^am

kAmpD > @C6 7F == J 56D4C: 365:? E96~776C @ E! FC492D6[ E96 %@E2= r@?D:56C2E:@? 7@C 6249 S`[___ AC:?4:A2= 2>@F?E @7 }@E6D G2=:5=J E6?56C65 3J w@=56CD W2?5 ?@E G2=:5=J H:E95C2H?X AFCDF2?E E@ E96 %6?56C ~776C @? @C AC:@C E@ E96 t2C=J !2CE:4:A2E:@? s2E6 2?5 2446AE65 7@C AFC492D6 3J E96 r@>A2?J H:== 36 6BF2= E@ E96 DF> @7i W`X E96 “q2D6 !C:46” 7@C E96 }@E6D[ H9:49 2=D@ 😀 6BF2= E@ E96 >:?:>F> q:5 !C:46[ 2?5 WaX E96 “r=62C:?8 !C6>:F>[” H9:49 H:== 36 56E6C>:?65 3J 4@?D:56C2E:@? @7 E96 3:5 AC6>:F>D @7 2== G2=:5=J E6?56C65 W2?5 ?@E G2=:5=J H:E95C2H?X }@E6D @? @C AC:@C E@ E96 t2C=J !2CE:4:A2E:@? s2E6[ 😕 @C56C @7 =@H6DE E@ 9:896DE 3:5 AC6>:F>D] x7 E96 288C682E6 2>F? E @ 7 E96} @ E6D G2 =: 5 = J E6? 56C65 W2? 5?E = G2: 5 = JH: E95C2H? X 2EC 36 = @H E96 r = 62C:? 8! C6>: F> H @ F = 5 42FD6 E96 r @> A2? JE @ 2446AE 2? 288C682E6 AC:? 4: A2 = 2>F? E @ 7} @ E6D:? 6I46DD @ 7 E96% 6 56C r2A[ E96? w@=56CD @7 }@E6D E6?56C65 2E E96 r=62C:?8 !C6>:F> H:== 36 DF3;64E E@ AC@C2E:@? 2D 56D4C:365 😕 E96 ~776C E@ !FC492D6]k^am

kAm %6? 56C65}@E6D>2J 36H: E95C2H? 2? JE: >6 @? C AC: @CE @di__ A]>][ }6H *@C< r:EJ E:>6[ @? pF8FDE `f[ a_aa[ F?=6DD 6IE6?565 3J E96 r@>A2?J WDF49 52E6 2?5 E:>6[ 2D E96 D2>6 >2J 36 6IE6?565 @C 62C=:6C E6C>:?2E65[ E96 “(:E95C2H2= s2E6”X] } @E6D G2 =:5 J = E6? 56C65 27E6C E96 (: E95C2H2 = s2E6> 2J? E 36 H: E95C2H? @C C6G @ <65[ F?=6DD @E96CH:D6 C6BF:C65 3J =2H] ٪ 96٪ 6 56C ~ 776C: D DF3؛ 64E E @ E96 D2E: D724E: @؟ C H2: G6C @ 7 2؟ F> 36C @ 7 4 @ 5: E: @? D 2D D6E 7 @ CE9:? E96~776C @ E! FC492D6]%96r@>A2? J > 2J 2 > 6? 5[ 6IE6?5 @C E6C>:?2E6 E96 %6?56C ~776C 😕 :ED D@=6 5:D4C6E:@? 2?5 DF3;64E E@ 2AA=:423=6 =2H]k^am

kAm%96r@>A2? J C6D6CG6D E96 C: 89E[ DF3;64E E@ 2AA=:423=6 =2H[ E@ W2X 6IE6?5 E96 t2C=J !2CE:4:A2E:@? s2E6[ E96 (:E95C2H2= s2E6 @C E96 tIA:C2E:@? s2E6[ 😕 6249 42D6[ E@ 2 =2E6C 52E6 2?5 E:>6j W3X :?4C62D6 E96 %6?56C r2Aj W4X H2:G6 😕 H9@=6 @C 😕 A2CE 2?J @C 2== 4@?5:E:@?D E@ E96 %6?56C ~776Cj W5X 56=2J E96 2446AE2?46 7@C AFC492D6 @7 2?J }@E6D @C 56=2J E96 AFC492D6 @7 2?J }@E6D @C W6X @E96CH:D6 >@5:7J @C E6C>:?2E6 E96 %6?56C ~776C] %96r@>A2? J 5 @ 6D?E:? E6? 5E @ 6IE6? 5 E96 t2C = J! 2CE: 4: A2E: @? s2E6[ E96 (:E95C2H2= s2E6 @C E96 tIA:C2E:@? s2E6 F?=6DD C6BF:C65 3J =2H @C @E96CH:D6 😕 :ED D@=6 5:D4C6E:@?]k^am

kAmq2C4 = 2JD r2A: E2 = x? 4]:D24E:? 8 2D E96 s62 = 6C | 2? 286C 7 @ C E96% 6? 56C~776C]s]u]z:? 8 U2 > Aj r @ ][ x?4] 😀 D6CG:? 8 2D E96x? 7 @ C > 2E: @? 286? E2? 5% 6? 56C p86? E]r @ A: 6D @ 7 E96 ~ 776C E @! FC492D6 2? 5 C6 = 2E65 E6? 56C @776C:? 8> 2E6C: 2 = D 2C6 2G2: = 23 = 6 3J 4 @? E24E:? 8 E96x? 7 @ C > 2E: @? p86? E 2E Wa`aX aeh \ ddd_ w32? <6CDX 2؟ 5 2E WgggX geh \ fc_e W2 == @ E96CDXC 3J 6> 2: = 2E k2 9C67lQ > 2: = E iAC: > 6962 = E942C6o57 <:؟ 8]4 @> QmAC: > 6962 = E942C6o57 <:؟ 8]4 @> k^2m]“F6DE: @?D C682C5: ?8 E96% 6%?56C~776C D9 @F=5 36 5: C64E65 E @q2C4=2JD 2E Z` Wa`aX dag\fdg` W4@== 64EX 2?5 Z` Wg__X cbg\baca WE @==7C66X]k^Am

kAmk6>m} @? 6 @ 7 E96 r @ > A2? J[ E96 s62=6C |2?286C[ E96 x?7@C>2E:@? p86?E 2?5 %6?56C p86?E @C E96 ECFDE66 7@C E96 }@E6D >2<6D 2?J C64@>>6?52E:@? 2D E@ H96E96C w@=56CD D9@F=5 E6?56C 2?J }@E6D 😕 C6DA@?D6 E@ E96 %6?56C ~776C] w @ = 56CD > FDE > 2 <6 E96: CH؟ 564: د: @؟ 2D E @ H96E96C E @ E6؟ 56C 2؟ J @ 7 E96: C} @ E6D 2؟ 5[ :7 D@[ E96 AC:?4:A2= 2>@F?E @7 }@E6D 2?5 E96 q:5 !C:46 2E H9:49 E@ E6?56C] ٪ 9: D AC6DD C6 = 62D6: D 7 @ C:؟ 7 @ C> 2E: @? 2 = AFCA @ D6D @? = J2? 5 5 @ 6D?E 4 @? DE: EFE6 2? @776C E @ D6 == @ C E96 D @ =: 4: E2E: @? @ 7 2? @776C E @3FJ 2? J D64FC: EJ 2? 5 D92 ==?E 4 @? DE: EFE6 2? @776C[ D@=:4:E2E:@? @C D2=6 😕 2?J ;FC:D5:4E:@? 😕 H9:49 DF49 @776C:?8[ D@=:4:E2E:@? @C D2=6 H@F=5 36 F?=2H7F=] %96%6? 56C ~ 776C: D 36:? 8 > 256 D @ = 6 = J 3J > 62? D @ 7 E96 ~ 776C @ E! FC492D6]x? E9 @ D6; FC: D5: 4E: @? D H96C6 E96 D64FC: E: 6D[ 3=F6 D<J @C @E96C =2HD C6BF:C6 2?J E6?56C @776C E@ 36 >256 3J 2 =:46?D65 3C@<6C @C 562=6C[ E96 %6?56C ~776C H:== 36 566>65 E@ 36 >256 @? 3692=7 @7 E96 r@>A2?J 3J E96 s62=6C |2?286C @C @?6 @C >@C6 C68:DE6C65 3C@<6CD @C 562=6CD =:46?D65 F?56C E96 =2HD @7 DF49 ;FC:D5:4E:@?]k^6>mk^am

kAmk6>mr2FE: @? 2CJ$E2E6>6? E@? u @ CH2C5 \ {<:؟ 8 {2؟ 8F286k ^ 6> mk ^ Am

kAmu @CH2C5 \ =<:؟ 8 DE2E6> 6? ED[ H:E9:? E96 >62?:?8 @7 $64E:@? afp @7 E96 $64FC:E:6D p4E @7 `hbb[ 2D 2>6?565[ 2?5 $64E:@? a`t @7 E96 $64FC:E:6D tI492?86 p4E @7 `hbc[ 2D 2>6?565[ 2C6 >256 E9C@F89@FE E9:D C6=62D6] %96D6 7 @CH2C5\=<:؟ 8 DE2E6> 6? ED 2C6 D @ > 6E: > 6D: 56? E: 7: 65 7C @> E96 FD6 @ 7 7 @ CH2C5 \ =<: ؟ 8 H @ C5D DF49 2D “36 =: 6G6[” “D9@F=5[” “4@F=5[” “A@E6?E:2=[” “4@?E:?F6[” “6IA64E[” “AC@;64E[” “6DE:>2E6[” “AC65:4E[” “2?E:4:A2E6[” “2:>[” “:?E6?5[” “A=2?[” “7@C642DE[” “E2C86E[” “:D =:<6=J[” “H:==[” “42?[” “>2J” @C “H@F=5” @C E96 ?682E:G6 @7 E96D6 E6C>D @C D:>:=2C 6IAC6DD:@?D 6=D6H96C6 :? E9:D C6=62D6] ~ FC 7:؟ 2؟ 4: 2 = 4 @؟ 5: E: @؟[ C6DF=ED @7 @A6C2E:@?D 2?5 42D9 7=@HD >2J 5:776C >2E6C:2==J 7C@> E9@D6 :? E96 7@CH2C5\=@@<:?8 DE2E6>6?ED] $ F49 DE2E6> 6? ED2C6 32D65 @? FC > 2? 286 > 6? E’D 4FCC6? Bv: 6HD 2? 5 2DDF > AE: @? D2? 5:? G @ = G6 C: D[ 3FE 2C6 ?@E =:>:E65 E@[ E96 7@==@H:?8i E96 :>A24E @7 E96 r~’xs\`h A2?56>:4 2?5 H@CD6?:?8 64@?@>:4 4@?5:E:@?Dj A@E6?E:2= 24BF:D:E:@?D 4@F=5 36 4@DE=J[ F?DF446DD7F= @C DF3;64E FD E@ >2E6C:2= F?6IA64E65 =:23:=:E:6Dj @FC 23:=:EJ E@ 8C@H @FC 3FD:?6DD[ DF446DD7F==J :?E68C2E6 24BF:D:E:@?D[ 2?5 677:4:6?E=J >2?286 8C@HE9j @FC C6=:2?46 @? @FC <6J D6?:@C >2?286>6?E E62> 2?5 =@42= >2?286>6?E A6CD@??6=j 2 72:=FC6 @7 @FC 324< @77:46 :?7C2DECF4EFC6 4@F=5 25G6CD6=J :>A24E @FC 23:=:EJ E@ >2?286 @FC @A6C2E:@?Dj 492?86D 😕 86?6C2= 64@?@>:4 2?5 6>A=@J>6?E 4@?5:E:@?Dj E96 86@8C2A9:4 4@?46?EC2E:@? @7 @FC @A6C2E:@?D[ H9:49 >2<6 FD D6?D:E:G6 E@ =@42= C68F=2E@CJ 2?5 64@?@>:4 492?86Dj @FC 23:=:EJ E@ 6?E6C :?E@ 72G@C23=6 4@?EC24ED H:E9 >2?2865 42C6 A=2?Dj @FC 6IA@DFC6 E@ E96 :?4C62D65 2>@F?ED @7 2?5 4@==64E:@? C:D<D 2DD@4:2E65 H:E9 F?:?DFC65 244@F?ED 2?5 E96 4@A2J 2?5 565F4E:3=6 A@CE:@?D @7 :?DFC65 244@F?EDj A@E6?E:2= =2HDF:ED @C @E96C 4=2:>D 2DD6CE65 282:?DE FD[ :?4=F5:?8 A@E6?E:2= 8@G6C?>6?E :?G6DE:82E:@?Dj E96 492==6?86D A@D65 3J E96 4@>A6E:E:G6 ?2EFC6 @7 E96 962=E942C6 :?5FDECJ[ :?4=F5:?8 4@>A6E:E:@? 2?5 :?4C62D:?8 4@DED C6=2E65 E@ C64CF:E:?8 E2=6?E65 DE277 2?5 4@>A6E:E:@? 92>A6C:?8 @FC 23:=:EJ E@ 24BF:C6 255:E:@?2= 9@DA:E2=D @? 72G@C23=6 E6C>Dj @FC 72:=FC6 E@ 256BF2E6=J FA8C256 @FC 724:=:E:6D H:E9 E649?@=@8:42==J 25G2?465 6BF:A>6?Ej E96 A@E6?E:2= :>A24E @7 2 4J36CD64FC:EJ :?4:56?E 2?5 2?J C6DF=E:?8 =:E:82E:@?[ 8@G6C?>6?E :?BF:C:6D[ 2?5 52>286 E@ @FC C6AFE2E:@?j @FC 23:=:EJ E@ 2EEC24E 2?5 C6E2:? BF2=:7:65 >2?286>6?E 2?5 962=E942C6 AC@76DD:@?2=D[ :?4=F5:?8 A9JD:4:2?D 2?5 ?FCD6Dj 4@DE 4@?E2:?>6?E 677@CED 2?5 C65F4E:@?D 😕 C6:>3FCD6>6?E C2E6D 2AA=:423=6 E@ |65:42C6 2?5 |65:42:5 AC@8C2>D :?4=F5:?8 😕 4@??64E:@? H:E9 7656C2= 3F586E D6BF6DEC2E:@? @C 492?86D 😕 3F586E2CJ AC:@C:E:6D 3J DE2E6 2?5 =@42= 8@G6C?>6?EDj E96 677@CED @7 :?DFC6CD[ 962=E942C6 AC@G:56CD[ A2E:6?ED 2?5 @E96CD E@ 4@?E2:? 962=E942C6 4@DED[ :?4=F5:?8 C65F4E:@?D @C 25;FDE>6?ED 😕 C6:>3FCD6>6?E C2E6D F?56C 7656C2= 2?5 DE2E6 962=E942C6 AC@8C2>Dj C2?<:?8D 32D65 @? 4=:?:42= @FE4@>6D[ 4@DE[ BF2=:EJ[ A2E:6?E D2E:D724E:@? 2?5 @E96C A6C7@C>2?46 :?5:42E@CDj 4@?E:?F65 8C@HE9 @7 F?:?DFC65 2?5 “A2E:6?E 5F6” 244@F?EDj :?67764E:G6 :>A=6>6?E2E:@? @7 @FC 6=64EC@?:4 :?7@C>2E:@? DJDE6>D @C 2 72:=FC6 😕 DF49 DJDE6> 4@F=5 25G6CD6=J 27764E @FC @A6C2E:@?Dj 2?J A@E6?E:2= C6DA@?D:3:=:E:6D 2?5 4@DED F?56C 6?G:C@?>6?E2= =2HDj 2?J F?72G@C23=6 ?68@E:2E:@?D H:E9 @FC =23@C F?:@?D[ =23@C 5:DCFAE:@?D @C :?4C62D65 =23@C 4@DED 2?5 2?J =:E:82E:@? 4@?46C?:?8 @C H:E9 @FC >65:42= DE277j E96 6IE6?E @7 5:DEC:3FE:@?D E@ @FC 4@?EC@==:?8 D92C69@=56Cj @FC 4@?E:?F65 42A:E2= 6IA6?5:EFC6D 2?5 @E96C 4@>>:E>6?ED 2DD@4:2E65 H:E9 @?8@:?8 24BF:D:E:@?Dj E96 D>2== ?F>36C @7 DE@4<9@=56CD[ @FC C6=2E65 A2CEJ EC2?D24E:@?D 2?5 @FC 4@?EC@==:?8 D92C69@=56C’D 277:=:2E:@? H:E9 E96 4@>A2?J E92E AC@G:56D >F49 @7 @FC :?DFC2?46 4@G6C286j @FC 6=:8:3:=:EJ E@ A2CE:4:A2E6 😕 E96 |65:42C6 2?5 |65:42:5 AC@8C2>Dj 2?J 7FEFC6 7656C2= 2?5 DE2E6 2?E:ECFDE C68F=2E:@?Dj @FC A6?D:@? =:23:=:E:6D 2?5 7F?5:?8 @3=:82E:@?Dj 8@G6C?>6?E2= C68F=2E:@? @7 E96 :?5FDECJ[ :?4=F5:?8 |65:42C6 2?5 |65:42:5 C6:>3FCD6>6?E =6G6=D 2D H6== 2D 4@?DECF4E:@?[ 24BF:D:E:@? @C 6IA2?D:@? @7 9@DA:E2=Dj @FC C6BF:C6>6?E E@ EC62E A2E:6?ED H:E9 6>6C86?4J >65:42= 4@?5:E:@?D C682C5=6DD @7 23:=:EJ E@ A2Jj E96 :>A24E 7C@> 962=E9 C67@C> 677@CED[ :?4=F5:?8 =682= 492==6?86D E@[ 2?5 677@CED E@[ C6A62=[ C6A=246[ @C 492?86 E96 !2E:6?E !C@E64E:@? 2?5 p77@C523=6 r2C6 p4E[ 2D 2>6?565j 2?J A@E6?E:2= A6?2=E:6D @C C6BF:C65 492?86D 7@==@H:?8 72:=FC6 E@ 4@>A=J H:E9 =2HD 2?5 2?J :>A24ED 7C@> 4@>A=J:?8 H:E9 7656C2= 2?5 DE2E6 AC:G24J =2HD[ :?4=F5:?8 E96 w62=E9 x?DFC2?46 !@CE23:=:EJ 2?5 p44@F?E23:=:EJ p4E @7 `hhe[ 2D 2>6?565j 2?J 492?86D E@ @C 5:D4@?E:?F2E:@? @7 E96 r2=:7@C?:2’D w@DA:E2= “F2=:EJ pDDFC2?46 u66 !C@8C2>j 72:=FC6 E@ :>A=6>6?E @7 :?7@C>2E:@? DJDE6>D E@ 4@>A=J H:E9 ?6H 4@5:?8 C6BF:C6>6?EDj @FC 9:89 568C66 @7 =6G6C286 2?5 @FC 23:=:EJ E@ :?4FC DF3DE2?E:2==J >@C6 563E @C C67:?2?46 6I:DE:?8 563Ej 2?5 :?E6C6DE C2E6 C:D<]k^am

Camex? =: 89E @ 7 E96D6 C: D < D[ F?46CE2:?E:6D 2?5 2DDF>AE:@?D[ E96 7@CH2C5\=@@<:?8 DE2E6>6?ED 4@?E2:?65 :? E9:D C6=62D6 >:89E ?@E AC@G6 E@ 36 244FC2E6 2?5 J@F D9@F=5 ?@E A=246 F?5F6 C6=:2?46 FA@? E96>] p == 7 @ CH2C5 \ =<:؟ 8 DE2E6> 6? ED 2EEC: 3FE23 = 6 E @ FDC A6CD @? D24E:? 8 @? FC 3692 = 7 2C6 6IAC6DD = J BF2 =: 7: 65:? E96: C6? E: C6EJ 3J E96 7 @ C68 @:? 8 42FE: @? 2CJ DE2E6 >6? ED]p == DF49 DE2E6 > 6? ED DA62 <@؟ = J 2D @ 7 E96 52E6> 256[ 2?5 H6 F?56CE2<6 ?@ @3=:82E:@? E@ FA52E6 @C C6G:D6 AF3=:4=J 2?J 7@CH2C5\=@@<:?8 DE2E6>6?ED[ H96E96C 2D 2 C6DF=E @7 ?6H :?7@C>2E:@?[ 7FEFC6 6G6?ED @C @E96CH:D6] } 6H C: D <724E @ CD 2؟ 5 F؟ 46CE2:؟ E: 6D> 2J 6>6C86 7C@>E:>6E@E:>6[ 2?5 :E 😀 ?@E A@DD:3=6 7@C >2?286>6?E E@ AC65:4E 2== C:D< 724E@CD 2?5 F?46CE2:?E:6D]k^am

kAmk6 > mp3 @FE! C: >6 w62 = E942C6$6CG:46D[ x?4]k^6>mk^am

kAm! C:> 6 w62 = E942C6: D 9625BF2CE6C65:? ~? E2C: @[ r2=:7@C?:2 2?5 @A6C2E6D cd 9@DA:E2=D 2?5 92D >@C6 E92? b__ @FEA2E:6?E =@42E:@?D 😕 `c DE2E6D] ! C: > 6 w62 = E942C6 AC @ G: 56D > @ C6 E92? a]e>: ==: @? A2E: 6? Bv: D: ED 2 ?? F2 == J]xE: D @? 6 @ 7 E96? 2E: @? ‘D = 625:? 8962 = E9 DJDE6 > DH: E9? 62c = J d_[___ 6>A=@J66D 2?5 A9JD:4:2?D] jij @FCE66? @7E96! C: > 6 w62 = E942C6 9 @ DA: E2 = D 2C6 > 6 > 36CD @ 7 E96! C:> 6 w62 = E942C6 u @ F? 52E: @?[ 2 d_`W4XWbX ?@E\7@C\AC@7:E AF3=:4 492C:EJ]k^am

kAm’: 6H D @ FC46 G6CD: @? @? k2 9C67lQ9EEAi ^^ 3FD:? 6DDH: C6]4 @> Qm3FD:? 6DDH: C6]4 @ > k^2mik2 9C67lQ9EEADi ^^ HHH]3FD:? 6DH: C6]4 @> ^? 6HD^9@>6^a_aa_g_c__e_c`^6? ^ Q C6 = lQ? @7 @ == @HQm9EEADi ^^ HHH]3FD:? 6DDH: C6]4 @> ^? 6HD^9@>6^a_aa_g_c__e_c`^6? ^k^2mk^am

kAmt =: K236E9}: <6 = D ^ k2 9C67lQ> 2: = E@ih_h\abd\cb_d6?: <6 = DoAC:> 6962 = E942C6]4 @>Qmh_h\abd\cb_d6?: <6 = DoAC :> 6962 = E942C6]4@>k^2mk^Am

kAmzt * (~#si rp{xu~#}xp&}x%ts $%p%t$}~#%wp |t#xrpk^Am

kAmx}s & $%#*zt* (~#si wtp{%ww~$!x%p{$k^Am

kAm$~&#rti! C: >6 w62 = E942C6$6CG:46D[ x?4]k^am

kAmr @AJC: 89E qFD:? 6DD (: C6 a_aa]k^ Am

kAm! & qi _g ^ _c ^ a_aa _di “! | ^ sx $ ri _g ^ _c ^ a_aa _di “! | k ^ Am

kAmk2 9C67lQ9EEAi ^^ HHH]3FD:? 6DDH: C6]4 @> ^? 6HD^9@>6^a_aa_g_c__e_c`^6? Qm9EEAi ^^ HHH]3FD:? 6DDH: C6]4 @> ^? 6HD^9@>6^a_aa_g_c__e_c`^6? k^2mk^Am

Auteursrecht Business Wire 2022.