March 5, 2024

Drie oproepen voor de Nederlandse economie in 2024 |  Artikel

Drie oproepen voor de Nederlandse economie in 2024 | Artikel

1

De Nederlandse economie verlaat de recessie

De Nederlandse economie moet uit een milde recessie komen die tot nu toe drie kwartalen heeft geduurd. De toekomstgerichte indicatoren voor de bedrijfsactiviteit zijn verbeterd, terwijl de consumenten de laatste tijd optimistischer zijn. De cijfers over de detailhandelsverkopen van oktober bevestigen inderdaad dat hogere lonen in combinatie met een lagere inflatie de groei van de nominale consumentenbestedingen in het vierde kwartaal van 2023 tegenhouden, maar ook de groei van het consumptieniveau. De stijging van de koopkracht houdt bijvoorbeeld aan tot 2024, wanneer de overheid zal bijdragen aan een hoger netto inkomen door verdere verhogingen van het minimumloon en de daarmee samenhangende pensioen- en sociale uitkeringen.

Mede dankzij verbeterde consumptievooruitzichten zal de Nederlandse economie in 2024 naar verwachting met 0,7% groeien, na economische stagnatie in 2023 (0,2%). De grootste bijdrage aan de economische groei in 2024 zal naar verwachting van de overheid komen. Bevolkings- en beleidsinterventies verhogen de overheidsuitgaven. De afkoeling van de wereldeconomie zal naar verwachting samenvallen met slechts een gematigde exportgroei voor Nederlandse bedrijven. Lagere vraagverwachtingen en hogere financieringskosten leiden tot een inkrimping van de investeringen. Daarom wordt verwacht dat het groeitempo, zelfs als de recessie eindigt, de komende periode onder het langetermijnpotentieel van het land zal blijven.

Meer informatie

Voor onze Nederlandse lezers vermelden wij Hier vindt u onze gedetailleerde vooruitzichten voor 2024 (Gepubliceerd op 30 november 2023).

De groei van de consumptie maakt opnieuw een einde aan de Nederlandse recessie

Vierde kwartaal 2019 = Uitgaven als index van 100*

Bron: Macrobond, ING Research-voorspellingen voor 4Q23. *Seizoensaanpassing en vaste prijs

2

De druk op de Nederlandse arbeidsmarkt werd niet snel weggenomen

De eerdere krimp in 2023 en de beneden potentiële groei in de komende periode, gecombineerd met toenemende faillissementen en bedrijfsuittredingen (de Belastingdienst dwingt bedrijven nu om uitgestelde belastingbetalingen terug te geven als onderdeel van het Covid-19 steunplan) verzwakken de vraag naar arbeid enigszins . Dit komt tot uiting in de werkgelegenheidsverwachtingen van bedrijven.

De werkgelegenheidsverwachtingen van het Nederlandse bedrijfsleven zijn verslechterd, maar bleven dicht bij het langetermijngemiddelde

Zakelijk werk* Verwachtingen voor de komende 3 maanden**

Bron: Europese Commissie, berekeningen van ING Research

Wij zijn echter van mening dat dit zich niet zal vertalen in een zeer grote stijging van de werkloosheid. Wij verwachten dat dit percentage in 2024 zal stijgen naar een relatief laag cijfer van 4,2%. Hoewel de werkgelegenheidsverwachtingen van bedrijven zijn versoepeld, blijven ze nog steeds iets boven het langetermijngemiddelde, wat duidt op enig arbeidshamstergedrag en mild optimisme. Vraaggroei keert terug. Ook zal het expansieve beleid van de overheid, zoals investeringen en bescherming voor de vergrijzing en het groener maken van de economie, de claimende invloed van de quasi-publieke sector op de arbeidsmarkt vergroten.

3

De inflatie daalt tot onder de 2%, hoewel de kerninflatie nog niet het gebruikelijke niveau heeft bereikt

In 2024 zal de prijsdruk duidelijk afnemen vergeleken met 2023, toen de HICP-consumptieprijsinflatie nog steeds hoog was (4,2%). Voedsel, transport, transportdiensten, horecadiensten en onderwijs zullen in 2024 een lagere inflatie vertonen dan in 2023. Hoewel het energieprijsplafond in 2024 afloopt, zal de energierekening de inflatie verlagen, zij het minder dan in 2023. Op dit moment komt de negatieve bijdrage aan de energierekening uit belastingverlagingen en lagere prijzen op de internationale groothandelsmarkt voor energie.

Daarom wordt verwacht dat de HICP-interventie-inflatie in 2024 zal afnemen tot een relatief ‘normale’ 2%. De kerninflatie – de stijging van de prijzen exclusief volatiele zaken als voedsel en energie – was met 3,4% nog steeds ongebruikelijk hoog. , maar het stijgt tot 6,5% in 2023. De verwachte verlaging van de loonkostenstijgingen zal uiteindelijk bijdragen tot een gematigde diensteninflatie in 2024, die deel uitmaakt van de kerninflatie, maar dit zal naar verwachting slechts geleidelijk gebeuren. Hoewel de verwachtingen voor de verkoopprijzen voor bedrijven buiten de dienstensector de laatste tijd aanzienlijk zijn gematigd, zijn ze bovendien nog steeds iets hoger dan de gemiddeldes uit het verleden.

Consumentenprijsinflatie in Nederland ligt onder de 2%

Jaar-op-jaar verandering in het geharmoniseerde indexcijfer van de consumptieprijzen in % en bijdragen in %-punten

Bron: Projecties tot 2023 van Macrobond, ING Research