September 26, 2023

Werknemersparticipatieregelingen uitgelegd in Nederland

Werknemersparticipatieregelingen uitgelegd in Nederland

Veel werkgevers in Nederland bieden een vorm van werknemersparticipatieprogramma aan. Van Saskia Foesenek BDO Een blik op de in Nederland gangbare vormen van werknemersparticipatieplannen, de loon- en inkomstenbelastinggevolgen van dergelijke participatieplannen in Nederland en wat er gebeurt als u Nederland verlaat.

Werkgevers staan ​​in Nederland meer dan ooit voor de uitdaging om hoogopgeleide werknemers te werven, binden en behouden. Salaris alleen is tegenwoordig dus niet genoeg. Vakbekwame medewerkers willen meedoen aan de (financiële) groei van de organisatie. Het voordeel hiervan is dat werknemers met een ‘skin in the game’ meer moeite zullen doen, harder zullen werken en verbonden zullen zijn met hun werk.

Veelgebruikte medewerkersparticipatieprogramma’s

Er zijn veel regelingen waaraan werknemers kunnen deelnemen. Meestal zijn de contractuele rechten op medezeggenschap opgenomen in de medezeggenschapsovereenkomst tussen werkgever en werknemer of is er sprake van een gemeenschappelijk plan/regeling en wordt iedere werknemer deelnemer via een individuele deelnemersovereenkomst. De meest gebruikte medezeggenschap, in willekeurige volgorde:

  • Deel prijzen
  • Opties op aandelen
  • Aandelenaankoopplannen voor werknemers (ESPP)
  • Restricted Stock Units (RSU’s)
  • Share Appreciation Rights (SAR’s)

Sommige van de bovengenoemde werknemersparticipatieregelingen zijn erop gericht daadwerkelijk aandelen in de onderneming te bezitten. Anderen streven ernaar contant geld te verschaffen op basis van de groei van de waarde van het bedrijf. Bij sommige van deze plannen leiden SAR’s bijvoorbeeld tot contante betalingen (zoals bonussen) die gekoppeld zijn aan een hogere (aandelen)waarde van het bedrijf. Bij ‘op geld gebaseerde’ plannen wordt de werknemer geen aandeelhouder van het bedrijf. Soms krijgt de werknemer de optie om aandelen of contant geld te ontvangen.

Het probleem met participatieplannen waarbij aandelen en dergelijke worden aangeboden in plaats van contant geld, wordt vaak belast omdat de aandelen een belastbaar voordeel vormen. contant. Dit kan resulteren in een aanzienlijk lager nettosalaris of zelfs een negatief nettosalaris, aangezien dergelijke aandelenbeloningen onderworpen zijn aan loonbelasting. Dit is vooral moeilijk als de aandelen niet op een open aandelenmarkt genoteerd zijn en/of niet direct beschikbaar zijn voor verkoop.

Ten slotte is het belangrijk op te merken dat onafhankelijke contractanten, functionarissen of andere persoonlijke diensten aan de organisatie niet zijn uitgesloten van deelname aan programma’s. Bent u echter geen werknemer en neemt u toch deel aan een dergelijke participatieregeling, dan kunnen de fiscale gevolgen in Nederland anders zijn en is het raadzaam professioneel belastingadvies in te winnen.

See also  Archeologen ontdekken 4000 jaar oud 'Stonehenge van Nederland'

Loonbelastinggevolgen in Nederland

Alles wat een werknemer van zijn werkgever ontvangt, is in principe belastbaar loon in Nederland. Als gevolg hiervan moet het belastbare loon via de loonadministratie worden verwerkt, waarbij uw Nederlandse loonbelasting wordt ingehouden en de werknemersbijdragen sociale zekerheid (indien van toepassing) worden afgedragen. Bij werknemersparticipatie kan het belastbaar moment en daarmee de belastbare waarde per type werknemersparticipatie als volgt verschillen:

Deel prijzen

Bij belastingheffing op aandelen is het belastbare moment het moment waarop een werknemer de aandelen ontvangt of koopt. De belastbare waarde is de reële economische waarde van de aandelen. Uw werkgever verwerkt dit in beginsel destijds als uitkering via het Nederlandse loonsysteem.

Opties op aandelen

Het belastbare moment van opties in Nederland is vanaf 1 januari 2023 standaard het moment waarop de door uitoefening van de opties ontvangen aandelen verhandelbaar zijn. Zodra de aandelen die u ontvangt worden verhandeld, ontstaat er een belastbaar feit voor de Nederlandse loonbelasting. Dit moment kan samenvallen met de datum waarop u uw opties uitoefent. Indien van toepassing is het belastbare bedrag het bedrag van de uitgeoefende opties, vermenigvuldigd met de uitoefenprijs, minus de betaalde uitoefenprijs van de opties.

Als het moment waarop de aandelen verhandelbaar worden niet samenvalt met het moment van uitoefening (bijvoorbeeld wanneer contractuele beperkingen of regels inzake handel met voorkennis die de verkoop van aandelen verbieden van toepassing zijn), is het moment waarop de aandelen verhandelbaar worden het belastbare moment. Het belastbare bedrag is de economische waarde van de aandelen op het moment dat deze kunnen worden verhandeld voor minder dan de betaalde uitoefenprijs. Eventuele dividenden die worden betaald in de periode tussen de uitoefening en het moment waarop de opties verhandelbaar worden, worden behandeld als belastbaar loon. In beide situaties moet uw werkgever dit doorvoeren in de Nederlandse loonadministratie om de openstaande loonheffingen te kunnen berekenen.

Werknemers hebben nog steeds de mogelijkheden die de belastingwetgeving biedt om het belastbare moment te leggen op het moment dat zij de opties uitoefenen. Indien een werknemer van deze mogelijkheid gebruik wil maken, dient hij ervoor te zorgen dat deze keuze schriftelijk aan de werkgever wordt medegedeeld. Dit moet vóór of aan het einde van het gebruik van opties worden gedaan. Deze optie is handig als u verwacht dat de koers van het aandeel in de toekomst zal stijgen, of als u verwacht dat het uitoefenaandeel een aanzienlijk dividend zal uitkeren voordat het wordt verhandeld.

See also  Een eerste blik op PROM in Nederland

ESPP

Doorgaans staat een ESPP een werknemer toe die ervoor kiest om gedurende een bepaalde periode, meestal zes maanden, een bepaald percentage van zijn netto-inkomen te sparen. Aan het einde van de periode van zes maanden kan het opgebouwde spaargeld worden gebruikt om tegen een bepaalde korting aandelen in het bedrijf te kopen. Een dergelijk ESPP valt onder de Wet op de Loonbelasting, wordt als optie behandeld en dientengevolge dienovereenkomstig belast. Uw werkgever moet het ESPP via de Nederlandse loonadministratie activeren op het moment dat het belastbare feit zich voordoet.

RSU’s

Een RSU is meestal een belofte om de RSU in te ruilen voor daadwerkelijke aandelen van het bedrijf zodra aan bepaalde voorwaarden is voldaan – ook wel “vesting” genoemd. Het belastbare moment van RSU’s is over het algemeen het moment waarop ze onvoorwaardelijk worden. De reële marktwaarde op het moment van verkoop van de aandelen die zijn uitgegeven in ruil voor de RSU is de belastbare vergoeding minus het bedrag dat is betaald om de aandelen te verwerven. Uw werkgever moet dit via de Nederlandse loonadministratie verwerken op het moment dat het belastbare feit zich voordoet.

SAR’s

SAR’s zijn contractuele rechten en het belastbare moment in Nederland vindt plaats wanneer u van uw werkgever contante betalingen voor SAR’s ontvangt. Uw werkgever moet dit via de Nederlandse loonadministratie uitvoeren op het moment dat het belastbare feit zich voordoet.

30% oordeel

Zolang u in Nederland werkt en in het bezit bent van een geldige 30%-regelingsbrief van de Belastingdienst, geldt dit in beginsel voor uw belastbare werknemersparticipatie in Nederland. 30% van het toekenningssalaris vanaf 1 januari 2024 Balkenende-regel (223.000 euro in 2023 en gecodeerd in 2024). Indien het 30%-vonnis na 1 januari 2023 wordt uitgesproken, is geen interim-statuut van toepassing. Voor degenen wier 30%-vonnis vóór 1 januari 2023 is uitgesproken, geldt de beperking pas vanaf 1 januari 2026.

See also  Nieuwe aanvoerder van Frankrijk Mbappé verslaat Nederland bij start

Inkomstenbelasting in Nederland

Zodra uw deelname onderworpen is aan de loonbelasting, wordt het netto saldo (aandelen of contanten) belast in box 3 voor de periode dat u fiscaal inwoner van Nederland bent. De box 3-belasting is gebaseerd op bruto bezittingen/spaargeld minus leningen vanaf 1 januari van elk jaar (de box 3-belasting is nu onzeker) en moet worden aangegeven in de individuele Nederlandse aangifte inkomstenbelasting.

Als de 30%-regeling op u van toepassing is, of als u niet woonachtig bent in Nederland, wordt u over het nettosaldo van de deelneming hoogstwaarschijnlijk niet in box 3 belast.

Nederland verlaten en toch meedoen in het bedrijf

Als u Nederland verlaat en nog steeds deelneemt aan een werknemersparticipatieregeling, leidt het ontvangen van aandelen of contanten tot belastingheffing in Nederland en in uw nieuwe thuisland. Om dubbele belastingheffing te voorkomen, is het raadzaam uw individuele situatie onder de loep te nemen, aangezien elk land zijn eigen belastingwetgeving heeft met betrekking tot werknemersmedezeggenschap.

In grote lijnen probeert Nederland u op de hierboven beschreven momenten te belasten, afhankelijk van het type regeling waaraan u deelneemt. Als uw salaris op enig moment tussen de toekenning van een participatietoekenning en het moment van toekenning in Nederland onderworpen is aan loonbelasting, wordt u belast naar rato van de tijd die u tussen de toekenningsdatum en de datum van onvoorwaardelijke toekenning in Nederland heeft doorgebracht. .

In dergelijke gevallen dient u contact op te nemen met een belastingadviseur die gespecialiseerd is in grensoverschrijdende situaties voor werknemers.

Hulp nodig met uw Nederlandse belastingen? Het team van BDO is gespecialiseerd in het helpen van expats in Nederland met financiële zaken. Je kunt ze bereiken via e-mail [email protected] Of telefonisch +31 40 269 81 11.