May 24, 2024

Welke invloed had het op de statistieken?

Welke invloed had het op de statistieken?

In een artikel op de site van vorige maand werd beschreven hoe de coronacrisis de Nederlandse bevolking treft. Meer mensen brachten meer tijd door aan hun bureau en minder tijd aan sport en beweging, en meer mensen (vooral jongvolwassenen) rapporteerden psychische problemen. Aan de andere kant daalden de woninginbraken, omdat meer mensen de hele dag thuis waren. Hogere sterftecijfers en lagere immigratiecijfers halveerden de bevolkingsgroei in het eerste jaar van besmetting met het coronavirus in vergelijking met andere landen met 2019.

Welke invloed heeft het coronavirus op de statistieken?

Op 3 april 2020 publiceerde het CBS zijn eerste persbericht waarin stond dat het hoge sterftecijfer in de voorgaande weken samenviel met het uitbreken van de coronaviruscrisis. Een maand later verscheen de eerste publicatie waarin de term “oversterfte” werd gebruikt. Dit is de statistische term die in onderzoek wordt gebruikt om inzicht te krijgen in het aantal extra sterfgevallen, bijvoorbeeld tijdens een hittegolf of een grieppandemie en in dit geval de pandemie van het coronavirus. op 22 mei 2020 Er is een eerste tabel gepubliceerd met een schatting van het aantal mensen dat naar verwachting door verschillende oorzaken zou zijn overleden zonder de coronaviruspandemie. Dit schema zou vanaf dat moment wekelijks worden bijgewerkt en gepubliceerd.

© Hollandse Hoogte / ANP

Snellere statistieken

Veel statistieken werden sneller dan normaal verwerkt en gepubliceerd, bijvoorbeeld het aantal faillissementen dat bij de rechtbank is uitgesproken, het ziekteverzuim. Voor sommige gezondheidsstatistieken is de frequentie verhoogd van jaarlijks naar driemaandelijks. Er zijn nieuwe statistieken ontwikkeld om beleidsmaatregelen met betrekking tot COVID te beoordelen, zoals het gebruik van financiële steunregelingen voor bedrijven zoals Tozo (Self Employment Income Support and Loan Scheme), TOGS (Compensation Scheme for Companies in Sectors Affected by COVID-19) . COVID 19) en NOW (Contingentieregeling Tijdelijk Werkbehoud).

Enquête-uitdagingen

Omdat sluitingen en communicatiebeperkingen al snel problemen begonnen te veroorzaken voor CBS-interviewers die huishoudens bezoeken om informatie te verzamelen, moesten er wijzigingen worden aangebracht in het statistische programma. In andere ontwikkelingen hebben kappers hun winkel moeten sluiten, waardoor hun prijzen ten opzichte van de consumentenprijsindex (CPI) niet waarneembaar zijn. Hetzelfde geldt stilaan voor steeds meer goederen en diensten die tijdelijk niet leverbaar zijn. Als gevolg hiervan moest de CPI worden berekend met schattingen van de ontbrekende componenten. Deze oplossing is ook gebruikt door andere nationale bureaus voor de statistiek in overleg met Eurostat, het bureau voor de statistiek van de Europese Unie. Op deze wijze kon het CBS de consumentenprijsindex blijven publiceren.

Evaluatie van de effecten op basis van de gezondheidsenquête

Om te bepalen hoe CBS-statistieken moeten worden aangepast vanwege de effecten van het coronavirus en maatregelen tijdens de pandemie, aldus een CBS-onderzoeker Jan Willem Bruggink Hij werd gevraagd om de casus van de gezondheidsenquête te gebruiken om te beoordelen hoe het geplande censusprogramma zou veranderen en wat de basis zou zijn voor de inzetstrategie tijdens de coronavirusperiode. Bruggink benadrukt dat hij betrouwbare statistieken kan blijven leveren in een extreme omgeving zoals een pandemie – elk U kunt het effect ervan redelijkerwijs verwachten opmerking – Het is essentieel om het scanproces zo snel mogelijk aan te passen. Voor de Gezondheidsenquête betekende dit drie dingen: Hoe compenseren we het verlies van een stukje informatie? Kunnen we de resultaten vaker posten? Moeten de enquêtevragen worden gewijzigd, en zo ja: hoe?

Lagere respons gecorrigeerd door tijdreeksanalyse

Tussen maart 2020 en januari 2022Beperkingen op contact en bezoek zorgden ervoor dat interviews aan huis vaak niet mogelijk waren. Hierdoor was een groot deel van de reguliere enquêtenota’s niet beschikbaar. Respondenten kregen de mogelijkheid om deel te nemen aan online enquêtes, maar dit leverde weinig extra respons op. Al met al resulteerde het ontbrekende deel van de input uit thuisinterviews in een 10% lagere respons op de gezondheidsenquête op jaarbasis. Een bijkomende tegenvaller was dat thuisinterviews vaak mensen met andere kenmerken bereikten dan online-enquêtes. Om deze non-respons betrouwbaar te corrigeren, kon het CBS putten uit zijn ervaring met tijdreeksanalyse. Bruggink: “Uit de resultaten van voorgaande jaren wisten we hoe de respons op vragen in het gezondheidsonderzoek verschilde tussen thuisinterviews en online-enquêtes. Deze kennis hebben we gebruikt om de resultaten te corrigeren voor de periode waarin het afnemen van thuisinterviews niet mogelijk was. We hebben dit gedaan voor acht variabelen en op kwartaalbasis. Deze kwartaalresultaten zijn later verwerkt in het wegingsformulier voor de jaren 2020 en 2021. Andere variabelen dan de acht waarvoor de tijdreeksmodellen zijn gebouwd, profiteerden ook van correctie. Deze correctiemethodes hebben we hier kunnen toepassen omdat de periode waarin het huishouden niet is geïnterviewd relatief kort was en er veel gegevens beschikbaar waren van voorgaande jaren.

Een gemeenteverpleegkundige heeft het meisje ingeënt tegen het Corona-virus
© ANP / Robin Utrecht

Aanvullende vragen over de impact van het coronavirus

Om de impact van het coronavirus nauwkeuriger te kunnen volgen, van augustus tot December 2020 Aan de gezondheidsenquête zijn extra vragen toegevoegd. Respondenten werd gevraagd of ze COVID hadden of hadden, en zo ja, hoe ziek ze waren of wat ze waren geweest. Ook opgenomen zijn vragen om te zien hoe het coronavirus gevoelens van eenzaamheid, angst, depressie en stress heeft beïnvloed. Andere behandelde aspecten waren invloeden op gedrag: werkstatus, levensstijl (beweging, sport, drugsgebruik, voeding) en zorggebruik. De vragen zijn opgesteld in overleg met de GGD’en en het RIVM, die ook eigen onderzoek naar het coronavirus hebben gedaan en waarmee CBS Gezondheidsmonitor samenwerkt. Op deze manier konden de drie instituten consistente informatie publiceren. De Gezondheidsmonitor is een vierjarige uitgave, maar om sneller inzicht te krijgen in de mogelijke impact van het coronavirus op de volksgezondheid, leefstijl en ervaren welzijn is er een extra editie verschenen. in 2022, twee jaar eerder dan gepland. In de CBS Gezondheidsenquête zijn van augustus t/m augustus scores toegevoegd voor vragen over het coronavirus December 2020 Het is al gepubliceerd in 2021. de 2021 Gezondheid De enquête bevatte vragen over de bereidheid om gevaccineerd te worden, maar werd kort daarna ingetrokken toen de vaccinatiecampagne in een stroomversnelling kwam en er cijfers beschikbaar kwamen over het werkelijke aantal gevaccineerde mensen.

De behoefte aan frequentere cijfers over gezondheid in de coronaperiode wordt vooral geuit door externe stakeholders zoals het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het ministerie van Volksgezondheid en Welzijn en het ministerie van Volksgezondheid. sport.