July 24, 2024

FL Entertainment jaarlijkse algemene vergadering gehouden

FL Entertainment jaarlijkse algemene vergadering gehouden

Florida-entertainment

persbericht

Parijs – 28 april 2023

FL jaarlijkse algemene vergadering gehouden amusement

FL Entertainment heeft vandaag aangekondigd dat de jaarlijkse algemene vergadering (“AVA”) zal plaatsvinden op donderdag 15 juni 2023 om 14:00 CET in Mediarena 2, 1114 BC Amsterdam-Duivendrecht, Nederland.

De vergaderagenda is als volgt:

 1. Opening

 2. Verslag boekjaar 2022

 3. Bonusrapport 2022, dat is opgenomen in de URD 2022 (Adviseur stemmen)

 4. Jaarrekening 2022

  1. Goedkeuring jaarrekening 2022 opgenomen in URD 2022 (stemmen doel)

  2. Verdeling van de uitgiftepremie voor het boekjaar 2022 (stemelement)

 5. Decharge van de leden van de Raad van Bestuur

  1. Kwijting van de uitvoerende leden van de raad van bestuurstemmen doel)

  2. Decharge van niet-uitvoerende bestuursledenstemmen doel)

 6. Wijziging bonusbeleid (stemmen doel)

 7. Benoeming van de raad van bestuur in verband met de uitgifte van aandelen

  1. Aanstelling van de Raad van Bestuur als bevoegde autoriteit om aandelen uit te geven en rechten te verlenen om ze te verwerven.stemelement)

  2. Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan om eventuele beschermingsrechten te beperken of uit te sluiten (stemelement)

 8. Benoeming van de Raad van Bestuur met betrekking tot (een) langetermijnbonusplan(nen).

  1. Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegde autoriteit voor het uitgeven van gewone aandelen en het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen (stemelement)

  2. Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan om eventuele beschermingsrechten te beperken of uit te sluiten (stemelement)

 9. Benoeming van de Raad van Bestuur met betrekking tot converteerbare obligaties en/of enig schuldinstrument inclusief garanties

  1. Aanstelling van de Raad van Bestuur als het bevoegde orgaan voor de uitgifte van Gewone Aandelen en het toekennen van rechten om Gewone Aandelen te verwerven met betrekking tot Converteerbare Obligaties en/of enig schuldinstrument inclusief garanties (stemelement)

  2. Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan om eventuele beschermingsrechten te beperken of uit te sluiten (stemelement)

 10. Machtiging aan de Raad van Bestuur om eigen aandelen in te kopen (stemmen doel)

 11. Wijziging van de statuten van de vennootschap (stemelement)

 12. Wijziging van de stemvoorwaarden voor de aandelen van de vennootschap

  1. Goedkeuring van de Algemene Vergadering om de stemvoorwaarden voor de aandelen van de vennootschap te wijzigen (stemmen doel)

  2. De goedkeuring van de vergadering van aandeelhouders met bijzonder stemrecht om de voorwaarden van de aandelen met bijzonder stemrecht van de vennootschap te wijzigen (stemmen doel)

 13. Elk ander bedrijf

 14. Dichtbij

vergaderstukken
Het bedrijf is een internationaal bedrijf en de voertaal is Engels. Dienovereenkomstig zal de algemene vergadering in het Engels worden gehouden.
De agenda en de toelichting op de agenda, 2022 URD (inclusief het bestuursverslag en de jaarrekening over het boekjaar 2022) zijn beschikbaar op de website van de Vennootschap: https://www.flentertainment.com/shareholders-annual-meeting/.
Deze documenten liggen ook ter inzage op het kantoor van de vennootschap, 5 avenue François 1elk75008 Parijs, Frankrijk. Stuur een e-mail als u een gratis exemplaar wilt (e-mail:[email protected]).

Aanwezigheidsinstructies
registratie datum
Aandeelhouders kunnen hun stemrecht uitoefenen als zij op 18 mei 2023 aandelen in het kapitaal van de Vennootschap bezitten (“registratie datum”) en als zodanig geregistreerd in de afdelingen die worden onderhouden door banken en makelaars die makelaar zijn (“moderatoren“).
Persoonlijk bijwonen
Aandeelhouders die de Algemene Vergadering in persoon wensen bij te wonen of anderen willen machtigen om hen op de Algemene Vergadering te vertegenwoordigen en het recht hebben om de Algemene Vergadering bij te wonen, dienen zich bij ABN AMRO aan te melden via www.abnamro.com/evoting of via de tussenpersoon in wiens beheer de aandeelhouder uiterlijk op 8 juni 2023 om 17.00 uur CET is geregistreerd als eigenaar van de aandelen van de vennootschap.
Makelaars dienen zich aan te melden bij ABN AMRO via www.abnamro.com/tussenpersoonuiterlijk op 9 juni 2023 om 13.00 uur CET, een opgave van het aantal aandelen dat de aandeelhouder op de registratiedatum in zijn bezit heeft en ter registratie heeft ingediend, samen met de volledige adresgegevens van de betreffende aandeelhouder, zodat hij de bijdrage op de datum van inschrijving op een efficiënte manier.
De inbrenger ontvangt van ABN AMRO direct of via een tussenpersoon een bewijs van inschrijving (“registratie kaart) met een registratienummer per e-mail.Deze registratiekaart is uw toegangsbewijs voor de algemene vergadering en moet u meenemen naar de algemene vergadering om persoonlijk toegang te krijgen.

Volmacht en stem routebeschrijving
Een aandeelhouder die de Algemene Vergadering niet in persoon wenst bij te wonen, kan, onverminderd het voorgaande met betrekking tot de registratie, een elektronische volmacht met steminstructie verlenen aan MAJ Cremers, notaris te Amsterdam, Nederland, en/of haar wettelijke vertegenwoordiger. plaatsvervanger en/of elke notaris in Stibbe trans www.abnamro.com/evoting uiterlijk op 8 juni 2023 om 17.00 uur CET.
Een aandeelhouder kan ook schriftelijk een volmacht verlenen aan een derde of aan MAJ Cremers.
Dit formulier is gratis verkrijgbaar bij de hoofdkantoren en op https://www.flentertainment.com/shareholders-annual-meeting/. Het formulier moet zijn ingevuld en uiterlijk op 8 juni 2023 om 17.00 uur CET per e-mail via [email protected] zijn ontvangen door MAJ Cremers, notaris in Amsterdam, Nederland.
Dit geldt ook voor geregistreerde aandeelhouders.
Een volmacht kan met of zonder steminstructie worden verleend. Indien een volmacht wordt verleend zonder steminstructie, wordt deze geacht een steminstructie ten gunste van alle voorstellen van de raad van bestuur in te houden. MAJ Cremers kan door een aandeelhouder verstrekte steminstructies delen met de Raad van Bestuur van de Vennootschap, tenzij uitdrukkelijk vermeld door de aandeelhouder via e-mail aan [email protected] uiterlijk op 8 juni 2023 om 17.00 uur CET laat weten dat hij niet akkoord gaat met het delen van de door hem verstrekte steminstructies.
Indien de aandeelhouder later besluit de vergadering bij te wonen, heeft hij/zij de mogelijkheid om zijn/haar volmacht en steminstructie voorafgaand aan de vergadering in te trekken aan de onthaalbalie van de openbare vergaderplaats.

Toegang op de dag van de algemene vergadering
Toelating vindt plaats bij de Registratiebalie op de Openbare Vergaderlocatie tussen 13.30 uur CET en 13.50 uur CET waar 14.00 uur CET de start is van de Algemene Vergadering op 15 juni 2023. Na dit tijdstip is acceptatie niet meer mogelijk . Aanwezigen kan worden gevraagd om zich te legitimeren voordat zij tot de vergadering worden toegelaten en zijn daarom verplicht een geldig legitimatiebewijs mee te nemen. Bij het ontbreken van een bewijs van inschrijving of identificatie kan de toegang worden geweigerd.

agenda

Resultaten Q1 2023: 30 mei 2023

Algemene vergadering van aandeelhouders: 15 juni 2023

relaties met investeerders

Caroline Cohen – Tel: +33 1 44 95 23 34 – [email protected]

Betrekkingen met de pers

[email protected]

Hugues Boëton – Tel: +33 6 79 99 27 15

Nicolaas Grange – Tel: +33 6 29 56 20 19

op Florida-entertainment

FL Entertainment Group, opgericht door Stéphane Courbit, al 30 jaar een pionier en pionier in de entertainmentindustrie, is een wereldleider op het gebied van multimedia-inhoud en games en combineert de sterke punten van Banijay, ‘s werelds grootste onafhankelijke productdistributeur, met Betclic Everest Group, de snelste groeiend platform voor online sportweddenschappen in Europa. In 2022 rapporteerden FL Entertainment via Banijay en Betclic Everest Group een gecombineerde omzet, aangepaste EBITDA, van respectievelijk € 4.047 miljoen en € 670 miljoen. FL Entertainment is in juli 2022 genoteerd aan Euronext Amsterdam.
ISIN: NL0015000X07 – Bloomberg: FLE NA – Reuters: FLE.AS

Toekomstgerichte verklaringen
Deze mededeling bevat informatie die kwalificeert als voorwetenschap in de zin van artikel 7(1) van de EU-verordening marktmisbruik.

Toekomstgerichte verklaringen
Bepaalde verklaringen in dit persbericht kunnen worden beschouwd als “toekomstgerichte verklaringen”. Door hun aard houden toekomstgerichte verklaringen risico’s en onzekerheden in, omdat ze betrekking hebben op gebeurtenissen en afhankelijk zijn van omstandigheden die zich in de toekomst kunnen voordoen. Deze toekomstgerichte verklaringen omvatten bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere factoren waarover wij geen controle hebben en die onmogelijk te voorspellen zijn en die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de toekomstige resultaten, uitgedrukt of geïmpliceerd. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op huidige verwachtingen, schattingen, prognoses, analyses en projecties over de sector waarin we actief zijn en de overtuigingen en veronderstellingen van het management over mogelijke toekomstige gebeurtenissen. We waarschuwen u om niet overmatig te vertrouwen op deze toekomstgerichte verklaringen, die alleen standpunten weergeven vanaf de datum van dit persbericht en geen voorspellingen of garanties zijn van mogelijke toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden.
We zijn niet verplicht om eventuele herzieningen van deze toekomstgerichte verklaringen openbaar te maken om gebeurtenissen of omstandigheden na de datum van dit persbericht weer te geven of om onverwachte gebeurtenissen weer te geven, behalve zoals vereist door de toepasselijke effectenwetgeving.

alternatieve prestatiemaatstaven
De financiële informatie in dit persbericht omvat niet-IFRS financiële maatstaven en ratio’s (bijv. niet-IFRS maatstaven zoals aangepaste EBITDA) die niet worden erkend als maatstaven voor financiële prestaties of liquiditeit onder IFRS. De gepresenteerde niet-IFRS financiële maatstaven zijn maatstaven die door het management worden gebruikt om de onderliggende prestaties van het bedrijf en de bedrijfsvoering te monitoren en zijn daarom niet gecontroleerd of beoordeeld. Bovendien zijn ze mogelijk geen indicatie van historische bedrijfsresultaten en zijn ze ook niet bedoeld om toekomstige resultaten te voorspellen. Deze niet-IFRS maatstaven worden gepresenteerd omdat ze belangrijke aanvullende maatstaven zijn voor de prestaties van FL Entertainment NV (het “Bedrijf”), en wij zijn van mening dat deze en soortgelijke maatstaven op grote schaal worden gebruikt in de sector waarin het Bedrijf actief is als een middel om de Bedrijfsprestaties en liquiditeit van het bedrijf. Niet alle bedrijven berekenen niet-IFRS financiële maatstaven op dezelfde manier of op een consistente basis. Als gevolg hiervan zijn deze maatstaven en ratio’s mogelijk niet vergelijkbaar met die van andere bedrijven onder dezelfde of vergelijkbare namen.

Gereglementeerde informatie met betrekking tot dit persbericht is beschikbaar op de website:
https://www.flentertainment.com/results-center/
https://www.flentertainment.com

bijgevoegd